Programma Beleidsbepalend Orgaan van Omrop Fryslan

 Omrop Fryslan heeft de Raad van kerken gevraagd om opnieuw een vertegenwoordigder aan te wijzen voor het nieuwe PBO. Tot nu toe had de Raad een zetel in de Ried fan Offurdigen fan Omrop Fryslân, in de persoon van mevrouw A.M. Dijkstra-v/d Woude.

 

De Ried hat yn 2010 wiidweidich stilstien by it eigen funksjonearjen, en tegearre mei it Bestjoer fan de Omrop besletten ta in oanpassing op in tal punten. De Mediawet skriuwt foar dat in publike regionale Omrop in PBO hat mei as belangrykste opdracht it fêststellen fan it omropprogrammabelied dat troch it Bestjoer foarlein wurdt. Dit programmabeliedsbepalend orgaan moat represintatyf wêze foar de Fryske mienskip, soks wurdt hifke troch it Provinsjaal Bestjoer. De Omrop sil de wurkwize fan it PBO no oanpasse oan de advizen fan it IPO en ROOS, de koepelorganisaasje fan regionale omroppen. It PBO kiest tenei in foarsitter út syn leden en ek oan oare dwersferbannen mei de Ried fan Kommissarissen komt in ein. It PBO kin him sa bepale ta syn haadtaak, it mei-bepalen fan it programmabelied by de Omrop. Ek it tal leden wurdt lytser en de nij opmakke statuten jouwe ek romte om twa leden op persoanlike titel te beneamen. It PBO giet werom fan 17 nei 11 leden.

 

Ek yn de nije opset wolle wy graach trochgean mei jo organisaasje. De leden fan de “âlde” Ried fan Offurdigen hawwe allegearre har sit ta beskikking steld. Fan 1 septimber giet de Ried fan Offurdigen troch as PBO, programmabeliedsbepalend orgaan.

--------------------------

De Raad heeft in 2010 stilgestaan bij het eigen functioneren en samen met het Bestuur van de Omrop besloten tot aanpassing van tal van zaken.

De Mediawet schrijft voor dat in de publieke regionale Omrop een PBO heeft met als belangrijkste opdracht het vaststellen van het omroepprogrammabeleid dat door het Bestuur voorgelegd wordt. Dit programmabeleidsbepalende orgaan moet representatief zijn voor de Fryske gemeenschap.

De Omrop zal de werkwijze van het PBO aanpassen aan de adviezen van het IPO en ROOS, de koepelorganisaties van de regionale omroepen. Het PBO kiest voortaan een voorzitter uit haar leden  en ook  andere dwarsverbanden met de Raad van Commasarissen  zijn niet meer van toepassing. Het PBO kan zihzelf zo bepalen bij haar hoofdtaak, het mee bepalen van het programmabeleid bij de Omrop.

Het PBo gaat terug van 17 naar 11 leden.

 

In de nieuwe opzet wil Omrop graag doorgaan met de Raad van kerken.

Vanaf 1 september 2011 gaat de Ried fan offurdigen door als PBO.

 

De Friese Raad heeft opnieuw mw. A.M Dijkstra- van der Woude voorgedragen.

Zij heeft het aangenomen.