Wie zijn wij?

De visie van de Raad van Kerken Fryslân is uitgewerkt in zijn preambule, een kernachtige omschrijving van haar beginsel.

De Preambule

De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genaamd), aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld.

 

Zij doen dat vanuit het geloof

in God de Schepper,

wiens heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus

en wiens Geest bezielt en levend maakt.

 

De Schrift vormt voor hen

de basis en de bron

van voortdurende bezinning en vernieuwing.


Kanttekening: Voor het verstaan van de Schrift en van de roeping vande kerk achten zij het gesprek met het volk Israël van fundamenteel belang