Leden van de Raad van Kerken Fryslân en adviseurs

   

De raad bestaat uit afgevaardigden van de diverse lidkerken en enkele adviseurs. De Raad vergadert 7 keer per jaar. Het dagelijks bestuur (moderamen) vergadert 8 keer per jaar.

Raadsleden

 • ds. M. Veen (voorzitter) PKN
 • pastor P.H.W. Huiting (secretaris) RK
 • dhr. R. Hooijenga (penningmeester) VEG
 • vicaris drs. A. Bultsma RK
 • ds. S. van der Meer DGK
 • ds. I. van der Pol PKN
 • dhr. S. van der Velde
 • vacature PKN
 • dhr. J. Ettema Oudkatholieke Parochie Statie Fryslân Noordoostpolder
 • dhr. J. van der Ven, Leger des Heils
 • vacature Evangelisch Lutherse gemeente

Adviseurs:

 • dhr. J. Bosman, Solidair Friesland
 • mw. A.M. Dijkstra - van der Woude, Omrop Fryslân
 • ds. H. Hiddink, Kleurrijk Fryslân