'laten we niet tegenover elkaar staan'

 

Oproep Raad van Kerken in Friesland:

 

“Laten we niet tegenover elkaar gaan staan!”

 

Het gesprek over godsdiensten in Nederland is een zeer aangelegen zaak. Geloof heeft direct te maken met hoe je je voelt, wie je bent en hoe je je plaats zoekt in de samenleving. Geloof heeft ook te maken met hoe je in de wereld om je heen gelooft. Op je geloof word je aangesproken en aangekeken. 


De Islam is zeer actueel. Een aantal mensen  heeft het oordeel al klaar zonder zich in de breedte van de Islam te hebben verdiept of persoonlijk contact te hebben met moslims. Het wantrouwen heeft wortel geschoten en de moslims worden verantwoordelijk gesteld voor kwalijke zaken. Een afwijzend oordeel wordt op tafel gelegd: “De Islam deugt niet!” Zo'n oordeel komt hard aan. Bij degenen die moslim zijn en op integere wijze inhoud geven aan hun bestaan. Het doet ook pijn aan andere godsdiensten, zeker in Nederland, ook aan de kerken. Het is betreurenswaardig, dat in de samenleving, bij de politiek maar ook bij religie en kerk erop wordt aangedrongen zich te keren tegen de Islam.  

 

Het is zorgelijk hoe snel en zwart-wit er wordt geredeneerd en men tot een oordeel en een veroordeling komt. Zeker, er zijn moslims die terroristisch geweld hebben gebruikt en anderen hebben hen hierbij moreel ondersteund. Maar wat sommigen doen, bepaalt niet wat aard en wezen van een wereldgodsdienst is. Dan zouden alle godsdiensten en levensbeschouwingen, maar ook vele politieke ideologieën en wereldbeschouwingen direct moeten worden afgewezen. Maar zo gaan we niet met elkaar om en met de overtuigingen die zich hebben ontwikkeld. Godsdiensten hebben een rijke inhoud. Tegelijkertijd moet worden toegegeven en beleden dat er in naam van een godsdienst ook kwalijke en twijfelachtige visies worden geuit en in daden worden omgezet. 


We hoeven niet tegenover elkaar gaan staan. Contacten tussen moslims en christenen en niet- of andersgelovigen levert, zo is de ervaring, ook een mooie onderlinge verbondenheid op. Elkaars zorgen delen, naar elkaar luisteren en elkaar steunen, dat schept een sfeer waarin veel gedeeld kan worden en ook ernstige verschillen van inzicht besproken kunnen worden. Elkaar ontmoeten en elkaar spreken brengt je bij elkaar. Naast elkaar staan levert ook inhoudelijk een betere communicatie op dan tegenover elkaar staan.

 

Onze samenleving bestaat al eeuwen uit verschillende culturen en geloofsrichtingen. Daarin is Nederland gegroeid.

 

We hopen dat kerken en andere gemeenschappen zich blijven openstellen naar elkaar. Er zijn ontroerende ervaringen van mensen van verschillende culturen en religies die elkaar bij problemen naar de overkant hebben geholpen. Ook binnen de kerken zijn er mooie ervaringen van ontmoetingen met andersgelovigen. Degenen die zich al bezighouden met dialoog en kleurrijk samenleven willen we aanmoedigen hiermee door te gaan.

 

Sta je tegenover elkaar dan ga je al snel op zoek naar woorden en daden die een negatief vooroordeel bevestigen. We kunnen ook uitgaan van wat we met elkaar delen godsdienstig, persoonlijk en maatschappelijk. Dan komen we bij elkaar en dan komen we verder.

 
In Friesland is er een groot besef en gevoel van ruimte, ook spiritueel. Wij willen kerken, maatschappelijke instellingen en allen die in deze provincie en dit land samen leven oproepen om elkaar in de ruimte die we delen aan te spreken en met elkaar op weg te zijn.  

maart 2010

 

Raad van Kerken in Friesland